Kambiyo Suçları

Kambiyo SuçlarıHalihazırda, ithalat ve ihracat işlemlerinde kambiyo takibi müessesesi uygulamadan kaldırılmış bulunmakta ise de; sınırlı olarak belirli işlemlerde kambiyo takibini terk etmemiş olan 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun hükümlerinin ihlali iddiasını ihtiva eden fiiller. Bunun yanında, Kambiyo Hukukunun bir konusu olan dış ticarette ödeme şekillerine ilişkin olarak ve özellikle Kaynak Kullanımı Destekleme Fonunun noksan ödendiği veya hiç ödenmediği iddiasıyla doğan uyuşmazlıklar ile birlikte, noksan tahsil edilen KKDF’ye ilişkin olarak Gümrük Kanunu hükümleri uyarınca ceza tatbik edilemeyeceğine müteallik hukuki gerçeğe rağmen, aksi istikametteki uygulamadan doğan ihtilaflar. Ayrıca, dış ticarette bankacılık işlemlerinden doğan uyuşmazlıklar.

 

Av. Ergun YAVAŞ

+90 (212) 224 33 38