Gümrük Mevzuatı İhlalleri

Gümrük Mevzuat İhlalleri4458 sayılı Gümrük Kanununa istinaden gümrük idarelerince tahakkuk ettirilen her türlü vergi ve diğer mali yükler ile bunlara bağlı olarak veya vergi aslına bağlı olmaksızın doğan idari para cezalarına ilişkin bütün ihtilaflar. Gümrük Kanunundan doğan bütün hukuki sorunlar hakkında hukuki danışmanlık hizmeti.

Söz konusu ihtilaflara ilişkin olarak, Gümrük Kanunu m. 242 hükmü uyarınca idari itiraz sürecinin yönetimi. Gümrük Kanunu m. 244 hükmüne istinaden uzlaşmaya konu edilecek vergi ve cezalara ilişkin uzlaşma sürecinin yönetimi ve uzlaşma görüşmelerinde vekaleten temsil. Ayrıca, hatalı vergi ve ceza tahakkuklarının Gümrük Uzlaşma Yönetmeliğinin 13/7 madde hükmü uyarınca düzelttirilmesinin sağlanarak uzlaşma görüşmelerinin düzeltilen tutarlar üzerinden gerçekleştirilmesinin temini istikametinde çalışmalar yapılması.

Vergi ve cezalara ilişkin idari itiraz yollarının tüketilmesi akabinde idari yargı mercileri nezdinde açılacak iptal davaları ile gümrük işlemlerinden doğan tam yargı davaları.

Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği hükümleri uyarınca, Gümrük ve Ticaret Müfettişleri tarafından sonradan kontrol denetimine tabi tutulması muhtemel ticaret erbabına gümrük ve dış ticaret mevzuatı konusundaki eksikliklerin tespiti ve giderilmesi amacıyla ön denetim hizmeti. Sonradan kontrol sonucunda düzenlenen değerlendirme raporlarının cevaplandırılması; hataların düzelttirilmesinin sağlanması ve akabinde oluşması muhtemel idari ve yargısal uyuşmazlık sürecinin yönetimi.

Av. Ergun YAVAŞ

+90 (212) 224 33 38