Gümrük Müşaviri Fiilleri

Avukat Ergun Yavaş |   Gümrük Müşaviri Fiilleri

Gümrük müşavirlerinin gümrük yükümlüsü addedileceği halleri düzenleyen Gümrük Kanunu m. 181/2 hükmünden doğan uyuşmazlıklar ve müşavirin bağlı olduğu tüzel kişilikle birlikte müteselsil sorumluluğunu ön gören aynı Kanunun 229’uncu maddesinden kaynaklanan uyuşmazlıkların yanında, meslek mensuplarının disiplin hükümlerini düzenleyen yine aynı Kanunun Geçici 6’ncı maddesinden doğan ihtilaflar. Ayrıca, gümrük müşavirlerinin mesleki faaliyetlerini icraları esnasında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda düzenlenen suçlara iştirak ettikleri iddia edilen fiiller.

 

Av. Ergun YAVAŞ

+90 (212) 224 33 38